Charakteristika

Dvoutřídní malotřídní škola, jejímž zřizovatelem je obec Ústí, vykonává činnost neúplné základní školy s 1. stupněm. Školu navštěvují děti z Ústí, Skaličky a Hranic.


Škola sdružuje:
Základní školu (kapacita 60 žáků)
Mateřskou školu (kapacita 45 žáků)
Školní družinu (kapacita 30 žáků)
Školní jídelnu (kapacita 100 jídel)

Nabízíme:

 • klidné rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě
 • individuální přístup k dítěti
 • laskavé a vstřícné kvalifikované pedagogy
 • asistenta pedagoga k dětem se specifickými výukovými potřebami
 • školní výukové projekty, exkurze, výlety, pravidelné akce a slavnosti
 • účast rodičů na životě školy
 • úzkou spolupráci školy s malotřídními školami v okolí Hranic, s hranickými školami, s PPP Hranice a SPC Nový Jičín
 • interaktivní tabuli nebo projektor s plátnem a ozvučovací systém v obou třídách
 • moderně vybavenou počítačovou učebnu
 • možnost trávení volného času a hlavní přestávky na školní zahradě

Klademe důraz na:

 • radostné a klidné prostředí školy podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • partnerský vztah mezi učitelem, žákem a rodiči
 • rozvoj celkové osobnosti dětí
 • rozvoj zvídavosti dětí, smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem
 • nastartování a motivování do dalšího celoživotního vzdělávání
 • pomoc starších spolužáků mladším ve formě kmotrovství

Můžeme se pochlubit:

 • Výbornými výsledky v plošném celorepublikovém testování 5. ročníků (celková úspěšnost 75%, Aj 81%, Ma 75%, Čj 74%).
 • Bezproblémovým začleněním dětí při přechodu na 2. stupeň ZŠ v Hranicích.
 • Každoročně prokazatelnými úspěchy při přijímacích zkouškách dětí do speciálně zaměřených tříd hranických škol v 6. ročníku (např. v roce 2011/2012 z deseti páťáků bylo sedm přijato do počítačové třídy a dva žáci do matematické třídy).
 • Úspěchy ve sportovních, pěveckých a vědomostních soutěžích.
 • Výchovou čtenářské gramotnosti projektem Poznáváme práci novináře, Čteme v knihovně, vedením kulturních deníků.
 • Využitím výuky ICT při zpracování školního časopisu (úprava fotografií, obrázků, textů).
 • Mediální výchovou formou celoročních příspěvků dětí do Ústeckého zpravodaje a Hranického týdne.
 • Projektovými akcemi "Kultura a já" (divadelní a taneční programy k akcím obce, etiketa stolování, společenské chování, vánoční a velikonoční tradice s výstavkami, keramické dílničky, vítání občánků obce).
 • Výchovou k ekologii formou třídění odpadu ve škole, akce Den Země, sběru elektroodpadu, papíru, plastových víček, zasazení borovic.
 • Vedením dětí k fyzické zdatnosti aktivitami na bruslařské dráze, cyklovýlety, country víkendy, kurzy plavání, bruslení, lyžování a organizací meziškolního TRIATLONU.
 • Projekty ke zdraví Zdravé zuby, Ovoce do škol a Mléko do škol.
 • Úspěšným zapojením do projektu EU peníze školám, z něhož jsme pořídili interaktivní tabuli, projektor a v lednu 2013 PC učebnu.