ZŠ a MŠ Ústí

Ústí 53
753 01 Hranice

tel.: 581 621 352
IČO: 70990140
zsmsusti@email.cz

Velká prázdninová soutěž

Velká prázdninová soutěž finišuje!!!

Nezapomeňte doručit poslední pohledy do čtvrtku 7.9.

 

 

 

 

O nás

Dvoutřídní malotřídní škola, jejímž zřizovatelem je obec Ústí, vykonává činnost neúplné základní školy s 1. stupněm. Školu navštěvují děti z Ústí, Skaličky a Hranic.

Škola sdružuje:
Základní školu (kapacita 60 žáků)
Mateřskou školu (kapacita 38 žáků)
Školní družinu (kapacita 40 žáků)
Školní jídelnu (kapacita 120 jídel)

Nabízíme:
klidné rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě
individuální přístup k dítěti
laskavé a vstřícné kvalifikované pedagogy
asistenta pedagoga k dětem se specifickými výukovými potřebami
školní výukové projekty, exkurze, výlety, pravidelné akce a slavnosti
účast rodičů na životě školy
úzkou spolupráci školy se ZŠ Opatovice, ZŠ jindřichov, hranickými školami, SPC Nový Jičín
interaktivní tabuli nebo projektor s plátnem a ozvučovací systém v obou třídách
moderně vybavenou počítačovou učebnu
možnost trávení volného času a hlavní přestávky na školní zahradě

Můžeme se pochlubit:
Výbornými výsledky v plošném celorepublikovém testování 5. ročníků (celková úspěšnost 75%, Aj 81%, Ma 75%, Čj 74%).
Bezproblémovým začleněním dětí při přechodu na 2. stupeň ZŠ v Hranicích.
Každoročně prokazatelnými úspěchy při přijímacích zkouškách dětí do speciálně zaměřených tříd hranických škol v 6. ročníku (např. v roce 2011/2012 z deseti páťáků bylo sedm přijato do počítačové třídy a dva žáci do matematické třídy).
Úspěchy ve sportovních, pěveckých a vědomostních soutěžích.
Výchovou čtenářské gramotnosti projektem Poznáváme práci novináře, Čteme v knihovně, vedením kulturních deníků.
Využitím výuky ICT při zpracování školního časopisu (úprava fotografií, obrázků, textů).
Mediální výchovou formou celoročních příspěvků dětí do Ústeckého zpravodaje a Hranického týdne.
Projektovými akcemi "Kultura a já" (divadelní a taneční programy k akcím obce, etiketa stolování, společenské chování, vánoční a velikonoční tradice s výstavkami, keramické dílničky, vítání občánků obce).
Výchovou k ekologii formou třídění odpadu ve škole, akce Den Země, sběru elektroodpadu, papíru, plastových víček, zasazení borovic.
Vedením dětí k fyzické zdatnosti aktivitami na bruslařské dráze, cyklovýlety, country víkendy, kurzy plavání, bruslení, lyžování a organizací meziškolního TRIATLONU.
Projekty ke zdraví Zdravé zuby, Ovoce do škol a Mléko do škol.
Úspěšným zapojením do projektu EU peníze školám, z něhož jsme pořídili interaktivní tabuli, projektor a v lednu 2013 PC učebnu.

Klademe důraz na:
radostné a klidné prostředí školy podněcující zájmy a aktivitu dětí
partnerský vztah mezi učitelem, žákem a rodiči
rozvoj celkové osobnosti dětí
rozvoj zvídavosti dětí, smyslové a prožitkové učení
propojení školy se životem
nastartování a motivování do dalšího celoživotního vzdělávání
pomoc starších spolužáků mladším ve formě kmotrovství